2) MNULNYX ZLIG NBY VINNIG HIQ QY BYLY. MNULNYX ZLIG NBY VINNIG HIQ GS QBIFY NYUG BYLY.

a) +6

b) Unencrypted ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Encrypted       GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF

c) STARTED FROM THE BOTTOM NOW WE HERE. STARTED FROM THE BOTTOM NOW MY WHOLE TEAM HERE.