Home

Welcome to Design V Spring 2022
Adaptive Reuse Studio | Boutique Hotel
Lecture- OL50
Wednesday 5:00pm-5:50pm
Professor Lia Dikigoroppoulou / Ardavan Arfaei
Lab - HD52
Monday Wednesday 8:30am-11:50am  
Professor Lia Dikigoroppoulou
Lab - HE56
Monday Wednesday 6:00pm-9:20pm    
Professor Ardavan Arfaei