Seong Eun Kim’s ePortfolio

Seong Eun Kim’s ePortfolio
This ePortfolio Profile is OPEN, but only logged-in OpenLab members may view the ePortfolio Site.
Department
Entertainment Technology
Portfolio Description

This is the ePortfolio of Seong Eun Kim.

Member Profile