Mykhal Parson’s ePortfolio

Mykhal Parson's ePortfolio
This ePortfolio is OPEN.
Department
Entertainment Technology
Portfolio Description

This portfolio is for MTEC 1001 – D302/Game Design and Media Skills Lab

Member Profile